Izglītības kvalitātes valsts dienests īsteno Eiropas Sociālā fonda projektu Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” – PuMPuRS, lai mazinātu to bērnu un jauniešu skaitu, kas pārtrauc mācības un nepabeidz skolu. Projekts veicina ilgtspējīgas sadarbības sistēmas veidošanu starp pašvaldību, skolu, pedagogiem un vecākiem, lai laikus identificētu bērnus un jauniešus ar risku pārtraukt mācības un sniegtu viņiem personalizētu atbalstu.

Projekta mērķgrupa ir vispārizglītojošo skolu skolēni no 5. līdz 12. klasei.

2017. gada oktobra beigās Rīgas 74.vidusskola saņēma apstiprinājumu dalībai šajā projektā, kurā individuālās konsultācijas saņem 12 mūsu skolas audzēkņi.

Projekta īstenošanas laiks: 03./2017. – 12./2022.

0 0 votes
Article Rating