Karjeras nedēļas ietvaros skolēni apmeklēja vairākas iestādes, kur tika sniegta informācija par karjeras izaugsmi un to potenciālu. Parasti skolēniem tiek sniegta standarta informācija par karjerām un to veidiem, tomēr ko viņi īsti zin par tālāko karjeras attīstību?

Vēl 2009.gadā Valsts izglītības satura centra vadītājs Guntis Vasiļevskis rakstīja, ka Mūsu sabiedrību neizbēgami ietekmē Eiropā vērojamās tendences: negatīvās izmaiņas demogrāfiskajā situācijā, ekonomisko norišu globalizācija, informācijas sabiedrības veidošanās, zinātnes un tehnikas progress, augstais tehnoloģiju attīstības temps un no tā visa izrietošās izmaiņas nodarbinātības struktūrā un darba tirgū kopumā.

Mūsdienu pasaule kļūst arvien sarežģītāka, vairs nevar paļauties, ka visu darba mūžu varēs strādāt vienā nozarē vai darbavietā. Nodarbinātības iespējas turpinās mainīties, un vienīgi spējas orientēties notiekošajā, iegūt un izmantot informāciju, vispārējas un profesionālas zināšanas un prasmes ļaus ātrāk un efektīvāk pielāgoties izmaiņām. Šodien vērtīgāka kļūst radoša pieeja, spēja domāt netradicionāli, nozīmīgākas ir savstarpēji saistītas prasmes nekā atsevišķs zināšanu kopums.

Savukārt, skolā bērns pavada vismaz deviņus savas dzīves gadus, kur viņš apgūst pamatzināšanas dažādās zinātņu nozarēs, iemaņas un prasmes, attieksmi un vērtības, kas jāsaglabā visas dzīves gaitā. Vecāku loma bērna izglītības un karjeras virziena izvēlē ir ļoti nozīmīga, taču skola to papildina un palīdz skolēniem attīstīt savus dotumus, piepildīt personības izaugsmes un labklājības potenciālu.

12132502_1677229752512691_3226187606537054640_o

Karjeras izglītības mērķis skolā ir organizēt izglītības saturu un izglītības ieguves procesu, nodrošinot izglītojamajam pašizpētei, karjeras izpētei un karjeras plānošanai un vadīšanai nepieciešamo pamatzināšanu un pamatprasmju apguvi, radīt pamatu savlaicīgu, apzinātu un ar iespējām līdzsvarotu personīgo lēmumu pieņemšanai par turpmāko izglītību.

Karjeras izglītība ir harmoniski jāintegrē visā izglītības procesā, lai nodrošinātu plānotu un pēctecīgu pasākumu kompleksu, kas palīdzētu jauniešiem noteikt savas karjeras izglītības vajadzības, apzināti izvēlēties līdzekļus savas karjeras plānošanai nevis epizodiski, bet caurviju un veselumā, izmantojot izglītības procesa un programmas līdzekļus.

Izteicam savu pateicību skolotājai Irēnai Petrovai un Valentīnai Lavrentjevai par dalību Karjeras nedēļā! Kā arī fotogrāfijas autoriem — Polinai Rebrovai un Antonam Ļovinam!

0 0 votes
Article Rating