• Category Archives: Uncategorized

Klātienes mācības jaunnedēļ

No pirmdienas, 22. februāra, pašvaldībās, kurās 14 dienu kumulatīvā saslimstība ar Covid-19 ir zemāka par 200 gadījumiem uz 100 000 iedzīvotājiem, 1.-4. klašu skolēni atsāks mācības klātienē.

Kā iepriekš norādījusi IZM, Latvijā 14. februārī 14 dienu kumulatīvais saslimstības rādītājs uz 100 000 iedzīvotājiem līdz 200 (ieskaitot) bijis 20 pašvaldībās: Alsungas, Ciblas, Dagdas, Dundagas, Durbes, Ērgļu, Ķeguma, Kuldīgas, Lielvārdes, Mālpils, Mērsraga, Naukšēnu, Neretas, Pāvilostas, Pļaviņu, Rucavas, Rūjienas, Salacgrīvas, Saulkrastu un Skrundas novados.

Rīgā, pagaidām, skolēni turpina mācīties attālināti un gaidām saslimstības radītāju samazinājumu.

Informācija 1.–2.kl. skolēnu vecākiem

Mācības klātienē 1.-2.klašu skolēniem neatsāksies 8. februārī! Šādu lēmumu 5. februārī pieņēma valdība. Pamatojoties uz valdības lēmumu, 1.-2.klašu skolēniem no 8.februāra turpinātas attālinātu mācību process. Skolas turpinās nodrošināt attālinātas mācības, organizējot gan tiešsaistes stundas un konsultācijas, gan pašvadītu mācīšanos skolēniem, sūtot mācību materiālus un uzdevumus individuālam darbam. Informēsim par attālināto mācību norisi, mācību priekšmetu un stundu plānu nedēļai.

Par maternitātes un slimības apdrošināšanu

2020.gada 28.novembrī spēkā stājās grozījumi likumā “Par maternitātes un slimības apdrošināšanu”, grozījumi pieejami šeit.

Ar grozījumiem ir ieviests vienreizējs slimības palīdzības pabalsts par 14 kalendārajām dienām, kuru sociāli apdrošinātajai personai ir tiesības pieprasīt vienu reizi laikposmā no 2020.gada 2.decembra līdz 31.decembrim un vienu reizi laikposmā no 2021.gada 1.janvāra līdz 2020.gada 30.jūnijam, pie šādiem nosacījumiem:

1) vienam no bērna vecākiem – ja šī persona nevar strādāt attālināti un aprūpējamais bērns ir vecumā līdz 10 gadiem (ieskaitot) vai bērns ar invaliditāti līdz 18 gadu vecumam, un ja bērns Covid-19 saistīto apstākļu dēļ nedrīkst apmeklēt pirmskolas izglītības iestādi vai mācības vispārējās izglītības programmā notiek attālināti;

2) vienai personai, kura ir atbalsta persona personai ar invaliditāti no 18 gadu vecuma, kurai pašvaldība piešķīrusi dienas aprūpes centra vai dienas centra pakalpojumu un kura ar Covid-19 saistīto apstākļu dēļ nedrīkst apmeklēt dienas aprūpes centru.

Vienreizējo slimības palīdzības pabalstu izmaksās 60% apmērā no pabalsta pieprasītāja vidējās apdrošināšanas iemaksu algas par iepriekšējiem 12 kalendārajiem mēnešiem. 

Pabalstu neizmaksā, ja persona ir nodarbināta, veic saimniecisko darbību un gūst ienākumus vai personai piešķirts slimības pabalsts, vecāku pabalsts, maternitātes pabalsts, paternitātes pabalsts vai dīkstāves atbalsts.

Lai saņemtu pabalstu, persona iesniedz Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai iesniegumu un darba devēja apstiprinājumu, ka persona nevar strādāt attālināti, kā arī: 

* saistībā ar bērna aprūpi – izglītības iestādes izziņu par bērna pirmskolas izglītības grupas vai iestādes atrašanos karantīnā vai mācība procesa organizēšanu attālināti (norādīt konkrētus datumus);

* saistībā ar pilngadīgas personas aprūpi – pašvaldības izziņu, ka personai ir piešķirts dienas aprūpes centra pakalpojums un pašvaldības vai dienas aprūpes centra izziņu, ka Covid-19 saistīto apstākļu dēļ dienas aprūpes centra pakalpojumi nav pieejami. 

Pabalstu pieprasa ne vēlāk kā desmit dienu laikā no dienas, kad pirmskolas grupas vai izglītības iestāde slēgta vai uzsākts mācību process attālināti, vai dienas, kad dienas aprūpes centra vai dienas centra pakalpojumi nav pieejami. 

Slimības palīdzības pabalstu finansē no valsts pamatbudžeta. No slimības palīdzības pabalsta neietur iedzīvotāju ienākuma nodokli un neveic valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas.