Izglītības programmas

Vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena mazākumtautību programma IP kods 31013021 (padziļināti matemātika);
Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena mazākumtautību programma IP kods 31011021.

Uzņemšanas noteikumi

Pieteikties 10. klasē var skolēns ar pamatizglītību.
10.klasē ieskaita izglītojamos, kuriem pamatskolā nebija Skolas iekšējo
kārtības noteikumu pārkāpumu.

Dokumentu pieņemšana

Pieteikšanās mācībām 10.klasē notiek no 15.06.2018. līdz 21.06.2018.
Darba dienās no plkst. 9:00 līdz 13:00 skolas sekretariātā.

 

Skolā ir iespēja apmeklēt dejas kolektīvu ‘’Raduga’’, teātra studiju un futbola
nodarbības.