Izglītības programmas

Vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena mazākumtautību programma IP kods 31013021 (padziļināti matemātika);
Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena mazākumtautību programma IP kods 31011021.

Uzņemšanas noteikumi

Pieteikties 10. klasē var skolēni ar vērtējumu sekmju izrakstā visos priekšmetos 4 balles un augstāk;

10. klasē ieskaita izglītojamos, kuriem pamatskolā nebija atkārtoto skolas Iekšējo kārtības noteikumu pārkāpumu.

Priekšroka tiek dota skolēniem ar augstāku vidējo gada atzīmi;
Ar direktora rīkojumu izveidota uzņemšanas komisija pieņem lēmumu par skolēna uzņemšanu līdz 30. jūnijam 2017. gadā.

Dokumentu pieņemšana

Pieteikšanās mācībām 10. klasē notiek no 12.06.2017. līdz 16.06.2017. Darba dienās no plkst. 9.00 līdz 13.00. skolas sekretariātā.

Pēc izvēles skolēni var pieteikties un skolā kārtot ECDL (European Computer Driving Licence) eksāmenu un saņemt sertifikātu.
ECDL — formāls, Eiropā atzīts zināšanu apliecinājums, starptautiski atzīts pierādījums informācijas tehnoloģiju prasmēm, lielākas iespējas atrast darbu visā pasaulē, starptautiski novērtēta sertifikācijas sistēma.